Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

 

Wij zijn de Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg.

Organisatorisch vormen de leden van onze gemeente de basis. Uit hun midden wordt een kerkenraad van mannen en vrouwen gevormd, die leiding geeft aan het leven van de gemeente. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en is regionaal ingedeeld bij de Classis Delta.

Als protestantse gemeente staan we voor wat we belijden, maar willen we vooral een open gemeente zijn, waarin ruimte is voor verschillende manieren van geloven en beleven. Omwille van die openheid, willen we ons niet exclusief verbinden tot één van de georganiseerde modaliteiten die er thans leven binnen de PKN, zoals de Confessionele Vereniging, de Gereformeerde Bond, het Evangelisch Werkverband of de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten. Als open gemeente voelen we ons thuis in de breedte van ons kerkverband.

De zondagse eredienst verloopt in principe volgens een liturgie, die gebaseerd is op het oecumenisch ordinarium en waarbij we vooral gebruik maken van het nieuwe Liedboek..

We staan open voor de eigen geloofsbeleving van jongeren: hun vragen, opmerkingen en kritiek. De kinderen en jongeren zijn niet zozeer de “kerk van morgen”, zij maken er nu al volop deel van uit. Daarom ook hebben wij ‘open avondmaal’: kinderen en jongeren zijn met hun ouders en na een voorbereiding welkom bij de Maaltijd van de Heer.

Wij zijn open naar andere geloofsgemeenschappen en wij willen openstaan voor contacten, waar mogelijk, met moslims en joden.

Open willen we als protestantse gemeente ook staan door naast het bevestigen van huwelijken ook ruimte te bieden voor het zegenen van andere levensverbintenissen.

We willen volop in de maatschappij staan, een plek van rust, bezinning en ontmoeting zijn, een plaats waar mensen bereid zijn om zich te laten raken door het Woord van God en het evangelie van Jezus Christus. We willen dicht bij mensen zijn die eenzaam leven. Ten dienste staan van mensen die dichtbij of ver weg, maar sociaal aan de rand staan.

 

De Protestantse Gemeente ‘De Brug’ te Oostburg wil een open gemeente zijn,
die zich luisterend en leergierig laat inspireren door het Woord van God.
Als navolgers van Jezus Christus willen we samen zijn boodschap leven en uitdragen.

In onze protestantse gemeente willen we omzien naar elkaar en mogen oude en jonge mensen zich geborgen weten.
We willen ruimte bieden aan iedereen om op zijn of haar eigen wijze -met respect voor elkaars
mening- Gods aanwezigheid te herkennen in prediking, gebeden en gezangen.

   Als protestantse gemeente staan we midden in de samenleving om een brug te slaan naar mensen dichtbij en veraf,
door te strijden tegen vele vormen van armoede en mensen hoop te geven in moeilijke omstandigheden.