PROTESTANTSE GEMEENTE 'DE BRUG' -  OOSTBURG

ANBI pagina Diaconie

Algemene gegevens:

Naam ANBI:                          Diaconie van de Protestantse Gemeente 'De Brug' te Oostburg
RSIN/Fiscaal nummer:        824104420
KVK nummer:                      88891682
Website adres:                    www.kerkpleinoostburg.org
Adres:                                    Kerkplein 1
Postcode:                              4501 CH
Plaats:                                    Oostburg
Postadres:                             Postbus 154
Postcode:                              4500 AD
Plaats:                                    Oostburg

De Protestantse gemeente “de Brug” te Oostburg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). In het beleidsplan is dat als volgt verwoord: 

De Protestantse Gemeente ‘De Brug’ te Oostburg, wil een open gemeente zijn,
die zich luisterend en leergierig laat inspireren door het Woord van God.
Als navolgers van Jezus Christus willen we samen zijn boodschap leven en uitdragen.

In onze protestantse gemeente willen we omzien naar elkaar
en mogen oude en jonge mensen zich geborgen weten.
We willen ruimte bieden aan iedereen om op zijn of haar eigen wijze
-met respect voor elkaars mening- Gods aanwezigheid te herkennen in
prediking, gebeden en gezangen.

Als protestantse gemeente staan we midden in de samenleving om een brug te slaan
naar mensen dichtbij en veraf, door te strijden tegen vele vormen van armoede en
mensen hoop te geven in moeilijke omstandigheden.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3). De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.

Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. 
Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse gemeente “de Brug” te Oostburg.

Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).
 

Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland 

De doelstellingen van de diaconie van de Protestantse Gemeente “De Westhoek” zijn opgenomen in het beleidsplan 2022-2026 van deze gemeente. Dit beleidsplan kunt u vinden via de link: Beleidsplan 2022-2026


Beloningsbeleid.
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen eventueel worden vergoed.


Verslag activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. Jaarlijks organiseert de diaconie rond de periode van dankdag een ouderenmiddag voor de oudere leden van de eigen kerkelijke gemeente. Daarnaast werkt de diaconie mee aan regionale initiatieven om minderbedeelden te steunen met bijvoorbeeld kerstpakketten. Financieel ondersteund de diaconie tal van lokale en regionale instellingen die zich richten op het helpen van de medemens. Voorbeelden zijn zorgboerderijen, de voedselbank en stichting leergelden.

Jaarrekening 2019 van het College van Diakenen.
In de vergadering van 19 februari 2020 heeft het College van Diakenen de ontwerp-jaarrekening 2019 goedgekeurd. Vanwege de corana pandemie zijn daarna alle vergaderingen geannuleerd. Hoewel in ontwerp niet ter inzage geweest voor de leden en niet formeel goedgekeurd op een kerkraadsvergadering is de jaarrekening 2019 wel ingediend bij het CCBB en door het CCBB beoordeeld. Zodra er weer een mogelijkheid is zal de kerkenraad de jaarrekening ter inzage beschikbaar stellen en formeel goedkeuren.

Hieronder een samenvatting van het ontwerp:

ANBI rapport


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.